Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ապրիլի 18-ին մնաց 1-օր

քանդակ

 

Միասնական աշխատեցինք և պատրաստ ենք Վիգեն Ավետիսի քանդակի դպրոցի  արվեստանոցների բացմանը․․․ 

Տեսանյութը՝ Տաթև Աթոյանի

a day left until 18th of april

We worked together and are ready to open the studios of Vigen Avetis School of Sculpture.

Остался день до 18-ого Апреля


Мы работали вместе и готовы открыть студии Школы скульптуры Вигена Аветиса

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: