ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՄՓՈՓՈՒՄ/SUMMARY OF THE YEAR /РЕЗЮМЕ ГОДА

2019-ի փետրվար-մարտ ամիսներից սկսված` ոսկեգործական արվեստանոց-ստուդիայի ստեղծման և ձևավորման գործընթացը բարեհաջող ընթանում է: Բարեհաջող ասվածը չի վերաբերում գույքով, գործիքներով և սարքավորմամբ հագենալուն, այլ կրթահամալիրի բոլոր դպրոցներից աշակերտների ներառմանը ոսկեգործական կրթական ծրագրի: Կարող եմ նշել, որ կրտսեր, միջին և ավագ դպրոցներից հաճախում են դասերիս մոտիվացված հենց իրենց իսկ զգացողություններից և ուսումնական ընթացքի շարունակական բնույթի հետևողական մատուցումից, որը, իհարկե, համեմված է աշակերտների հանդեպ ազնիվ, պունկտուալ և նվիրված ուսուցչական վերաբերմունքով: Նաև` դաստիարակչական հարգալից վերաբերմունքով, որը հարիր է իրենց անհատականությանը:

The process of setting up and creating a jewelry studio-studio has been in progress since February-March 2019. The good news is not about equipping yourself with furniture, tools and equipment, but about including students from all schools of the educational complex into a jewelry education program. I can say that junior, high school, and high school students are motivated by their own lessons and by their consistent teaching, which is, of course, coupled with honest, punctual, and dedicated teaching. Also, with a respectful educational attitude appropriate to their individuality.

Процесс создания и создания ювелирной студии-студии идет с февраля-марта 2019 года. Хорошая новость заключается не в том, чтобы снабдить себя мебелью, инструментами и оборудованием, а в том, чтобы включить учащихся из всех школ образовательного комплекса в программу обучения ювелирному делу. Я могу сказать, что ученики младших, старших и старших классов мотивированы своими собственными уроками и последовательным обучением, которое, конечно, сочетается с честным, пунктуальным и самоотверженным обучением. Также с уважительным воспитательным отношением соответствует их индивидуальность.

61707756_492981171241968_2718527415751016448_n
61728193_550684088793379_3509522514634080256_n
61754760_2938974326328190_4807076252659744768_n
62001386_2872280469510069_4593975295580569600_n
62078374_2264701296950003_1585365045628370944_n
62167454_470626927076875_1118606274984935424_n
62206173_881768345522765_7386065231845261312_n
62248487_2896449633913616_7589240695597039616_n

Իհարկե, նման ազատ կրթական մթնոլորտ թե՛ ուսուցչի և թե՛ աշակերտի համար կարող էր ձևավորվել միայն ներկայումս սեբաստացիների համար: Այդ մթնոլորտը կլանում է իրական ստեղծագործական միջավայրով և արհեստավարժ մոտեցմամբ: Անհատներին հնարավորություն տալով, անկախ տարիքից, նոր` նախադեպը չունեցող կրեատիվ և ժամանակակից դրսևորումներ ցուցաբերել հանրությանը, և ինչու ոչ` աշխարհին: Նշեմ, որ դեռ նախադեպը չունի` դպրոցական տարիքի աշակերտների ամբողջական սպեկտրի, անկախ սեռից, ոսկերչական հմտությունների և ընդհանուր գիտելիքների մատուցման այս ծրագիրը: Իմ անձնական ոգևորությունը` կապված պրոցեսի հետ, փոխանցվում է աշակերտներին, և սկսվում են ձևավորվել այնպիսի արդյունքներ` թե՛ հոգեբանական-մանկավարժական և՛ թե ֆիզիկական դաշտերում աշակերտների մոտ, որ անձամբ ինձ հիացնում են: Երեխաները սովորում են ստեղծագործել և իրենց վիրտուալ մտքերը ճիշտ ձևավորված, հենց իրենց իսկ ձեռքով իրագործել, ստանալ ֆիզիկական տեսանելի մարմին:

Նախորդ խոսքում ներկայացրել էի ուսումնական ծրագիր կրտսեր դպրոցի աշակերտների համար: Խոսքը շախմատի հավաքածուի ստեղծման մասին էր: Ասեմ, որ լավ ընդունվեց գաղափարը, և այժմ աշակերտներից շատերի հետ անցնելով նախագծային փուլը, մտել ենք իրագործման փուլի մեջ:

Նրանք, որոնց աշխատանքների նախագծերը դեռ հղկման ընթացքում են, ունեն արդեն իսկ իրական, առողջ մրցակցային մոտիվացիա: Այն աշակերտների հետ, որոնք աշխատում և սովորում են իրագործման փուլում, դասերի ժամանակ զարգացնում եմ նյութի և գործիքի հետ ծանոթացման, ինչպես նաև մասնագիտական հմտությունների ձևավորման, նեյրոմկանային համատեղության, մանր մոտորիկայի կատարելագործման աշխատանքներ: Կարևոր տեղ եմ տալիս նաև չափ, չափման համակարգ, չափիչ գործիքներ գաղափարներին: Ի զարմանս շատերի` 10-12 տարեկան աշակերտները կարողանում են գրագետ օգտվել չափիչ գործիքներից և կատարել իրական չափումներ հենց իրենց կողմից ստեղծված, ապագայում իրագործվող պատրաստվածքների վրա:

Նախատեսված ծրագրով հետևողական ընթացքի արդյունքում անհրաժեշտ աջակցության առկայության դեպքում, վստահ եմ, երկրորդ կիսամյակի ավարտին կունենանք հստակ ձևավորված ուսումնա-արտադրական թիմ և աչքի ընկած աշակերտներ` իրենց կողմից պատրաստված ցուցադրությանը հարիր ոսկեգործական չափորոշիչներին համապատասխան նախագծերով և իրերով:

Բոլորիս հայտնի է, որ կրթահամալիրում սկսվել է ճամբարային ընթացքը: Մայիսի 27-ից հունիսի 7-ն ընկած ժամանակահատվածում ոսկեգործական դասարանի աշակերտները շարունակում են իրենց ուսումնական ընթացքը սովորական դասացուցակի համապատասխան: Իհարկե, դասընթացներին մասնակցում են բոլոր այն աշակերտները, որոնք ցանկություն են հայտնել շարունակել հմտությունների կատարելագործումը:

Հատուկ ուզում եմ նշել նաև, որ սկսել և ձևավորվել է մի նոր ուսոցման մշակույթ: Տարբեր դպրոցներից և տարբեր դասարաններից, բնականաբար` տարբեր տարիքի 10-17 տարեկան աշակերտներ աշխատում են և ուսուցանվում միասին, ինչը շատ հետաքրքիր, արդյունավետ և առաջադեմ արդյունքների է բերում: Աշակերտների շփումը նույն արվեստանոցային միջավայրում բացահայտում է նրանց սոցիալական շփման նոր երանգները, քանի որ այդ տարիքի աշակերտները շփվում են միմյանց հետ նույն` հենց իրենց կողմից ընտրված ոսկեգործական լաբորատորիա հարթակում: Այդպիսի ուսումնական ընթացքի արդյունավետությունը ակնհայտ արդյունքներ է առաջացնում:

Of course, such a free educational environment for both the teacher and the student could only be created for the present Sebastians. This atmosphere is absorbed by a real creative environment and a professional approach. Allowing individuals, regardless of age, new, unprecedented creative and contemporary manifestations to the public, and why not to the world. I should note that there is no precedent for this program of providing a full spectrum of school-age students, regardless of gender, jewelry skills and general knowledge.My personal enthusiasm for the process is being conveyed to the students, and results are beginning to emerge in both the psycho-pedagogical and physical fields that I personally admire. Children learn how to create and execute their virtual thoughts properly, with their own hands, to obtain a physically visible body.

In the previous talk, I presented a curriculum for elementary school students. It was about the creation of the chess collection. I would say that the idea was well received, and now, with many of the students going through the design phase, we have entered the realm of implementation.

Those whose work plans are still in the works have a real, healthy competitive motivation. With students who work and learn during the implementation phase, I develop introductions to the material and tool during lessons, as well as professional skills development, neuromuscular integration, fine motor development. I also place an important place on ideas, measurement systems, measuring instruments. To the surprise of many, 10-12 year olds are able to use measuring instruments competently and make real measurements on their own, future-produced products.

If there is a consistent support for the planned program, I am confident that by the end of the second semester we will have a well-formed teaching and production team and eye-catching pupils with designs and items in line with the jewelery standards they have prepared for display.


We all know that the camp has begun at the educational complex. From May 27 to June 7, the students of the jewelry class continue their education in accordance with the usual schedule. Of course, all students who wish to continue improving their skills participate in the courses.

I would also like to note that a new learning culture has begun and is being formed. Students from different schools and different grades, of course, work together and teach together for 10-17 years of age, which brings exciting, effective and progressive results. Student interaction in the same studio environment reveals new shades of social interaction as students of that age interact with one another in the same jewelery lab of their choice. The effectiveness of such a course produces obvious results.

Конечно, такая бесплатная образовательная среда как для учителя, так и для ученика могла быть создана только для нынешних Себастьянов. Эта атмосфера поглощена реальной творческой средой и профессиональным подходом. Предоставление людям, независимо от возраста, новых, беспрецедентных творческих и современных проявлений для публики и почему бы не для всего мира. Я должен отметить, что для этой программы нет прецедента предоставления полного спектра учащихся школьного возраста, независимо от пола, ювелирных навыков и общих знаний. Мой личный энтузиазм в отношении этого процесса передается студентам, и результаты начинают появляются в психолого-педагогической и физической областях, которыми я лично восхищаюсь. Дети учатся правильно создавать и исполнять свои виртуальные мысли своими руками, чтобы получить физически видимое тело.

В предыдущем выступлении я представил учебный план для учащихся начальной школы. Речь шла о создании шахматной коллекции. Я бы сказал, что идея была хорошо принята, и теперь, когда многие студенты проходят этап проектирования, мы вступили в сферу реализации.

Те, чьи планы работы все еще находятся в разработке, имеют реальную, здоровую конкурентную мотивацию. Со студентами, которые работают и учатся на этапе реализации, я разрабатываю введение в материал и инструмент на уроках, а также развитие профессиональных навыков, интеграцию нервно-мышечной системы, развитие мелкой моторики. Я также уделяю большое внимание идеям, измерительным системам, измерительным приборам. К удивлению многих, 10-12-летние могут грамотно использовать измерительные приборы и проводить реальные измерения на своих будущих продуктах.

Если будет оказана постоянная поддержка запланированной программе, я уверен, что к концу второго семестра у нас будет хорошо сформированная команда преподавателей и продюсеров, а также привлекательные ученики с дизайном и предметами в соответствии с ювелирными стандартами, которые они имеют подготовлен к показу.

Все мы знаем, что лагерь начался в учебном комплексе. С 27 мая по 7 июня ученики ювелирного класса продолжают обучение в соответствии с обычным графиком. Конечно, все студенты, которые хотят продолжать совершенствовать свои навыки, участвуют в курсах.

Я также хотел бы отметить, что новая культура обучения началась и формируется. Конечно, ученики из разных школ и разных классов работают вместе и преподают вместе в возрасте 10-17 лет, что дает захватывающие, эффективные и прогрессивные результаты. Взаимодействие студентов в одной и той же студийной среде открывает новые оттенки социального взаимодействия, когда студенты того возраста взаимодействуют друг с другом в одной и той же ювелирной лаборатории по своему выбору. Эффективность такого курса дает очевидные результаты.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s