Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ավագ դպրոց

Այսօր էլ ավագ դպրոցի սովորողները շարունակում են իրենց ստեղծագործական ընթացքը նույնպես մեծամասամբ անցել են մոդելային տարբեր որակների մոմերի մշակմամբ արտ օբյեկտների ստացմանը :

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: