Design a site like this with WordPress.com
Get started

Թագը Ոսկեզոծենք Մաս I (Վերբեռնում)

Գարնանամուտը դիմավորեցինք կորաոնավիրուսի հետ կապված վաղաժամկետ արձակուրդով:Ժամանակավոր դադարը օգտագործում ենք ի օգուտ:Սկսեցինք ստուդիայի ներքին հարդարման կատարելագործման ընթացքը:Այս փուլում մեզ հետ էին ՄՍԿՀ-ի շատ սովորողներ,մանավանդ մոտակայքում բնակվող:
Ցուցադրությունների և աշխատանքի համար նախատեսված ձախակողմյան պատը իրականացրեցինք հայտնի ՞Օտոչենտո՞ իտալական պատերի հարդարման տեխնոլոգիայով :Այնուհետև սկսեցինք փայտյա նոր պատրաստված գույքի հարթեցումը,հղկաթղրումը և լաքապատման աշխատանքները:Բայց սա ընդհամենը սկիզբն էր:Շարունակելի…

We were greeted by a spring break with an early vacation related to coronavirus, a temporary pause we took advantage of, and we began the process of upgrading the studio’s interior design. At this stage we had many students from WIPO, especially living nearby. The left-hand wall for demonstrations and work-up was made using the well-known “Otocento” Italian wall decoration technology, then we started smoothing, grinding and varnishing of newly made wood furniture, but this was just the beginning.To be continued…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: