Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հառավար հանդիպում ՌԴ-ի հետ

Ստուդիայի աշխատանքը նաև որպես օրինակ հեռավար հեռուստահաղորդման:Մեկ հատված կրթահամալիրից:Առաջի ցուցադրումից հետո առաջացան ՌԴ-ից հետաքրքրվողներ:Այստեղ կարող եք տեսնել իրենց մասնակցությամբ հեռավար հանդիպման մեկ հատված:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: