Design a site like this with WordPress.com
Get started

Դեկտեմբեր ամվսա հաշվետվություն

Նախագծեր

Բոլոր կրտսեր, ավագ և միջին դպրոցների սովորողները շարունակում են «Ստեղծագործական շախմատ» և «Կինդեռ» հավաքածու նախագծերի աշխատանքները: Շատերի մոտ արդեն կան ձևավորված ոսկեգործական օբյեկտներ մոմի տեսքով, որոնք պատրաստ են ձուլման: Իսկ որոշ աշխատանքներ արդեն իսկ ձուլվել են և սովորողները մոմագործական ընթացքից անցել են մետաղագործական ընթացքի:


«Ոսկե պայտ» նախագծին համապատասխան ձեռք բերված հաստոցը աշխատանքային վիաճակի բերվելու գործողություններ է կատարվել՝ հոսանքի միացումներ, անսարքությունների վերականգնումներ: Բոլոր «Ոսկեգործություն» ընտրության սովորողներին ծանոթացվել և ցուցադրվել է լաբորատորիաների հաստոցների աշխատանքը՝ «Ոսկե պայտ» նախագծին սովորողներին նախապատրաստելու նպատակով:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: